work > 2012-2010

Milton & Matthew
Milton & Matthew
oil on canvas
60 x 48 inches
2010